03.08.-15.08. PS-Workshops, Sommerakademie, Zakynthos