20.07.-02.08. PS-Workshops, Sommerakademie, Zakynthos